گزارش

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري اﺑﻠﺎﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد 67 و 68 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﻠﺎﻏﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺎدﺳﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

·  ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻠﺎغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪون اﺣﺼﺎء و اﺻﻠﺎح ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان  ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن روﯾﻪ اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در

ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

·  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻠﺎﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪوناﺣﺼﺎء و اﺻﻠﺎح ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان 

·  ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ، ﻗﻮت، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ)ﺗﺤﻠﯿﻞ(SWOT ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎزﺧﻮرد درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﺎدﺳﺘﯽ

ذﯾﺮﺑﻂ)ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻠﺎﻋﺎت(

·  ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم اداري و در

ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ SWOT

·  ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي و ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻓﻨﺎوري اﻃﻠﺎﻋﺎت در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﺪه و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت

 

·  ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

·  ﺷﺮﮐﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي و ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻟﺎدﺳﺘﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻠﺎﻋﺎت( اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.

·  اﺣﺼﺎء، ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 

 

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر

 

·  ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روز

ﭘﺮوژهﻫﺎ

·  ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺮﮐﺖ مطابق ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اداري اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

 

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ورود اﻃﻠﺎﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺗﺎل

 

·  ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﻪروزآوري ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮﮐﺖ

·  ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺑﻠﺎﻏﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت اﯾﺮان

 

·  ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﺗﺎرﻧﻤﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر

· درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮدﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت)ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ(

·  ﺗﺼﻮﯾﺐ و اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺮﮐﺖ

·  اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻮي ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺗﺎل

·  اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ در ﭘﺮﺗﺎل ﺷﺮﮐﺖ

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید