مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

وظایف و مسئوليت ها :
تدوين دستورالعمل ها ، روش ها و سيستم هاي جذب ، نگهداري و جايگزيني نيروي انساني ، طراحي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي ، اجراي برنامه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي و تفريحي به شرح ذيل بر عهده مديريت امور اداري است :
• برنامه ريزي براي تامين نيروي متخصص مورد نياز درسطح شركت .
• ارتقاء سطح علمي كاركنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب و مرتبط .
• تدوين دستورالعمل ها ، روش ها و سيستم هاي جذب و نگهداري و نظام جايگزيني .
• ارائه خدمات اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي به كاركنان و خانواده ها.
• تعيين حقوق ، دستمزد ، اعطاء ترفيعا ت وساير مزاياي متعلقه به كاركنان .
• انجام كليه اقدامات پرسنلي .
• تدوين برنامه هاي مكانيزه براي تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز.
• تلاش براي تامين بهداشت مطلوب براي كاركنان و خانواده ها .
• اطلاع رساني مناسب به كاركنان در جهت آگاهي از مقررات و دستورالعمل ها.
• رسيدگي به نگراني ها ، گله مندي ها و مشكلات كاركنان .
تشكيلات سازماني مديريت امور اداري به شرح ذيل است :

الف ) روابط كار و مددكاري اجتماعي
روابط كار
مددكاري اجتماعي
امور ايثارگران
ب) بررسي و هماهنگي مقررات و روش هاي اداري
ج) دارو و درمان
د) كميسيون ارزشيابي اسناد و مدارك
ه) تامين نيروي لنساني
برنامه ريزي نيروي انساني
تامين و كاريابي نيروي انساني

و) امور كاركنان

ز) خدمات اداري واجتماعي

ح) آموزش

1. بررسي فرم هاي ارزيابي 1. خدمات متمركز كاركنان 2. كارگزيني كاركنان 3. آمارو اطلاعات 1. خدمات اجتماعي و رفاهي 2. خدمات اداري 3. خدمات عمومي 4. خدمات تخصصي 5. نظارت برخدمات پيمانكاران 1. آموزش و آزمون مهارت هاي فني 2. برنامه ريزي و خدمات آموزشي

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید