توافقنامه سطح خدمت

توافقنامه سطح خدمت ” پاسخ گویی به استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی”

 

1. مقدمه

این توافقنامه به منظور تبیین خدمت قابل ارائه از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با موضوع “پاسخ گویی به استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی”با شناسه خدمت 13032885000برای ارائه به “سازمانها، شرکتها یا نهادهای دولتی” در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار تنظیم شده است. اشخاص حقیقی خارج از این توافقنامه می باشند و لازم از طریق مراجع صدور مجوز کسب و کار مربوطه اقدام نمایند.

2. هدف

·هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کیفیت تحویل خدمت پاسخ گویی به استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی برای سازمان، شرکت یا نهادهای دولتی صادرکننده مجوز کسب و کار مورد توافق قرار گیرد.

·این بیانیه، سطح توافق دو جانبه درخصوص این خدمت، روش های نظارت و مسئولیت های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند

3. مسئولیت

قوانین و مقرراتی را که به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اجازه می دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کندپاسخ گویی به استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی است.

·شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دارای مجوز پاسخ گویی به استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی به منظور اجرای سیاست های تسهیل درصدور مجوز کسب و کار برای سازمان، شرکت یا نهادهای دولتی است که مستندات آن به شرح ذیل می باشد:

عنوان قانون/مصوبه

تاریخ قانون/مصوبه

شماره ماده، بند یا تبصره

اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

08/05/1365

بند 33 ماده 10

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

02/03/1391

بند5 الف ماده3

آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

10/02/1391

بند الف ماده 4

قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران سال 1356

17/03/1356

ماده 14

قانون تعيين حريم  حفاظتي – امنيتي اماكن و تاسيسات كشور

19/05/1393

ماده 6 و 7 و 9

آیين نامه قانون تعيين حريم  حفاظتي – امنيتي اماكن و تاسيسات كشور

11/07/1397

ماده 6 و تبصره2

 

·شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانمسئولیت دارد ظرف 20 روز پس از دریافت درخواست رسمیارگان متقاضی به همراه مدارک کامل مورد نیاز از طریق سامانه نسبت به استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی پاسخ دهد. در صورتیکه مدارک متقاضی ناقص یا محل مورد نظر در حریم خطوط لوله نفت یا مراکز عملیاتی باشد مراتب جهت تکمیل مدارک و یا بازدید میدانی از محل به متقاضی اعلام می گردد.

 

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

خدمت گیرنده متعهد است مدارک مورد نیاز را مطابق فرمت درخواستی به صورت کامل در سامانه بارگذاری نماید یا در صورتیکه مدارک متقاضی ناقص باشد نسبت به تکمیل آن به قید فوریت اقدام نماید. بدیهی است که مهلت 20 روزه پاسخگویی به استعلام از زمان تکمیل مدارک محاسبه می گردد.

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید