امور حقوقی و قراردادها

انجام كليه امور حقوقي، قراردادها و مشاورت ها درباره مسائل حقوقي مربوط به تصميمات، اقدامات و عمليات شركت با رعايت مقررات جاري، به شرح ذيل بر عهده امر حقوقي و قراردادها است:
• تحصيل و تملك اراضي مورد نياز خطوط لوله، مراكز انتقال نفت، ايستگاه هاي مخابراتي، تاسيسات و ساختمان هاي مورد نياز شركت در سراسركشور.
• نظارت بر تهيه و تنظيم كليه مقاوله نامه ها و ساير اسناد تعهد آور و قراردادهاي مورد نياز مديريت هاي و تعبير و تفسير مفاد آنها.
• تهيه و تنظيم قراردادهاي اجاره، رهن و غيره.
• تهيه و تنظيم صورت جلسات مجامع عمومي، عادي و فوق العاده.
• ثبت تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي شركت در اداره ثبت شركت ها و روزنامه رسمي.
• تنظيم تغييرات احتمالي در مفاد اساسنامه شركت و ثبت آنها در اداره ثبت شركت ها و نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور.
• رسيدگي به موارد اختلافي و حضور در دادگاه ها و مراجع داوري داخلي و بين المللي در جهت دفاع از حقوق و منافع شركت.
• تنظيم لايحه دفاعيه، اظهارنامه، دادخواست و شكوائيه عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به دعاوي و شكوائيه اشخاص بر عليه شركت.

تشكيلات سازماني امور حقوقي و قرادادها به شرح ذيل است:

الف) امور دعاوي و مشاورت هاي حقوقي
ب)امور اراضي و ثبتي
ج) امور قراردادها

د) سازمان امور حقوقي و قراردادها در مناطق 1. امور قراردادها 2. آمار، اسناد و گزارشات

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید