استراتژی

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در ﺣﻮزه دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

 

ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮي:

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -1 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ درون ﺷﺮﮐﺖ، ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وري، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ:

 

·  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺷﺮﮐﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد

·  اﺳﺘﻘﺮار روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ Sigma Six ﯾﺎSigma Six Lean

·  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ

·  اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

 

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -2 ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ:

 

 

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ

ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ

ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -3 اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت (ITIL(

 

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزي:

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي-4 ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان

ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي-5 اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻧﻮآوري در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﯿﻢﺑﻨﺪي، رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اراﺋﻪ ﭘﺎداش و اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺸﯽ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -6 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺠﺮب و داراي رﺗﺒﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﺨﺼﺺ ICT ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -7 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎهﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات،ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻼت، ﻧﺤﻮه

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي -8 ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎهﺳﺎزي و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن

 

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -9 ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﻤﻮدن و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ خطوط لوله و مخابرات نفت

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -10 ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي روشﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، اﯾﺠﺎد

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -11 ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي-12 ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ

 

 

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﯽ:

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -13 اﯾﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﺮﮐﺰ داده

        اﺳﺘﺮاﺗﮋي -14 اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﮐﻠﯿﻪ وب ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺴﺘﺮ GSB و PGSB در راﺳﺘﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت و اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي -15 ارﺗﻘﺎء دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ)ﺑﯿﺶ از 99 درﺻﺪ(

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -16 ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﭼﺎرﭼﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﺗﺨﺼﯿﺺ و ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮي

و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ PC ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -17 راه اﻧﺪازي و اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -18 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و آﻣﺎدﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت

و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -19 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋي -20 اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ، ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید