پنجشنبه 26 فروردین 1400
Enter Title حداقل


ماجراي "داگلاس"، "اندي"، "الك مالك" و راه اندازي اولين توربين

تهيه گزارش از: وحيد هاشمي

براي مشاهده گزارش مربوطه كليك كنيد

عمل به مسئوليت اجتماعي در منطقه غرب با اهداي خون به نيازمندان

تهيه گزارش از: آرزو رحيمي

براي مشاهده قسمت اول و دوم گزارش مربوطه كليك كنيد

ديداري به رنگ پاييز با چاشني صميميت

تهيه گزارش از: وحيد هاشمي

براي مشاهده گزارش مربوطه كليك كنيد


به كارگيري چاشني تجربه و تخصص در واحد برق به عنوان توان حركتي مراكز انتقال نفت

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده گزارش مربوطه كليك كنيد

ديداري از جنس روابط عمومي با كاركنان منطقه خليج فارس

تهيه گزارش از: آزاد كوئيك

براي مشاهده متن كامل گزارش كليك كنيد

تقويت همبستگي ملي، مهمترين دستاورد زلزله كرمانشاه


تهيه گزارش از: عباسعلي حسين پور

براي مشاهده قسمت اول و دوم گزارش مربوطه كليك كنيد


طبيعت بدون زباله زيباست

تهيه گزارش از: وحيد هاشمي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


ما مرد ميدان ايم

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده قسمت اول و دوم گزارش مربوطه كليك كنيد


زخمهاي تنم يادگار روزهاي شور و شهادت است

تهيه گزارش از هادي سعادتي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد

خلاقيت  و ابتكار متخصصان توربين هاي سولار ساترن پايطاق را استارت زد

تهيه گزارش از: آرزو رحيمي

براي مشاهده قسمت اول و دوم گزارش مربوطه كليك كنيد


ترابري نبض خطوط لوله انتقال نفت است

تهيه گزارش از: آرزو رحيمي

براي مشاهده متن كامل گزارش مربوطه كليك كنيد

خط فرآورده هاي نفتي 14 اينچ رفسنجان كرمان جاني دوباره گرفت

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش مربوطه كليك كنيد

شكست گرما و شرجي با ركورد نفتي

تهيه گزارش از: آزاد كوئيك

براي مشاهده متن كامل گزارش كليك كنيد

صعود به قله شاهوار با هدف تبيين افكار عمومي براي نجات اين قله

تهيه گزارش از: عباسعلي حسين پور

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد

صنعت انتقال نفت ايران و مسئوليت اجتماعي

تهيه گزارش از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل گزارش كليك كنيد

خط پير جوان شد

تهيه گزارش از زهره سلطاني مقدم

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


ردپاي حافظان امنيت بر روي همه نقاط خطوط لوله نفت منطقه لرستان

تهيه گزارش از هادي سعادتي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


فقط به عشق كار و مملكت است كه همكاران با جان و دل كار مي كنند

تهيه گزارش از: آزاد كوئيك

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


راهبران همدم بيابان و مهمان جاده اما به غايت وظيفه شناس


تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


به وسعت ايران گستره پاسداشت منافع ملي از خلق حماسه خونين شهر تا صيانت خطوط لوله

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد

مركز انتقال نفت پايطاق آميزه اي از صنعت و تاريخ

تهيه گزارش از: آرزو رحيمي


براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


خط بان ديده بان شريان هاي اقتصاد كشور

تهيه گزارش از: آزاد كوئيك

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


يك روز كاري بانوي كارمند

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


شهرك نفت منطقه جنوبشرق نگين دشت كوير رفسنجان

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


بهار در پيچ و خم خطوط لوله نفت

تهيه گزارش از: ليلا وحدتي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


پشتكار كاركنان و تداوم غرش توربين ها


تهيه گزارش از: سويا رضايي

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


بياييد دست در دست هم از دين خدا حمايت كنيم

تهيه گزارش از: عباسعلي حسين پور

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


محيط زيست سرمايه مشترك نسلهاي امروز و فرداست

تهيه گزارش از: وحيد هاشمي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيددستان مهرباني كه زندگي ميبخشند

تهيه گزارش از: سيدعلي ساعتچي


براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيددلتنگي هاي فرزند شهيد محمدحسين ملك و حضور در محل شهادت پدر

تهيه گزارش از: سويا رضايي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


آفتاب تابان بي منت به منطقه جنوبشرق برق ميدهد

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


روياهاي كودكانه كنار خطوط زرد رنگ

تهيه گزارش از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


 از عمق چاه تا ستيغ كوه

تهيه گزارش از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل گزارش قسمت اول و دوم كليك كنيد