شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 14 دی 1399

طراحی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن فرآورده نفتی مرکز انتقال نفت شازند

بررسی و طراحی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن مواد نفتی در مرکز انتقال نفت شازند انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران  منطقه مرکزی، فرزاد هداوند، کارشناس واحد مهندسی خوردگی این منطقه گفت: با هدف ایجاد بستر مناسب براي راه اندازی مجدد سیستم حفاظت کاتدیک مخازن نفتی مرکز انتقال نفت شازند و با توجه به تعمیرات محوطه مخازن این مرکز ، آندهای فداشونده مورد بررسی کامل قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه آندهای فداشونده فلزات با فعالیت شیمیایی بالایی هستند که جهت جلوگیری از خوردگی سطحی یک فلز دیگر که دارای فعالیت کمتری است به کار می روند، ادامه داد: آند های فدا شونده از یک آلیاژ فلزی دارای پتانسیل الکتروشیمیایی منفی تر نسبت به سازه ای که باید حفاظت شود، تولید می شوند.

کارشناس واحد مهندسی خوردگی منطقه مرکزی تاکید کرد: پس از جداسازی کابل آندهای فداشونده، مقدار جریان عبوری از آن ها با سولفات مس مورد ارزیابی قرار گرفت.

هداوند تاکید کرد: عملیات حفاری و نصب مجدد آندهای فداشونده در خصوص مواردی که به اتمام رسیده بودند،  انجام شد.

روتیتر