شنبه 22 مرداد 1401

مديريت مهندسي و طرح ها

پروژه هاي در حال اجرا

 • انجام مطالعات زيست محيطي پروژه هاي آتي
 • احداث سایت اداری-صنعتي مركز منطقه خوزستان-اهواز
 • احداث تاسيسات انتهايي انبار پخش ملاير به روش EPC
 • تعويض خط لوله "30 حد فاصل مراكز انتقال نفت مارون 1 تا 3 به طول تقريبي 67 كيلومتر به روش PC (محدوده كيلومتر هاي661+18 تا 770+86)
 • احداث خط لوله جديد "16 فرآورده حد فاصل مراكز انتقال نفت يزد/ نائين بطول 99 كيلومتر و همچنين  احداث  دو رشته خط لوله "16 فرآورده حد فاصل مراكز انتقال نفت يزد/ انبار پخش يزد هركدام بطول 4 كيلومتر به روش EPC
 • احداث سیستم آب آتش نشانی، اعلان و اطفاء حریق در مراکز انتقال نفت خام و فرآورده ری به روش PC
 • برچیدن دو دستگاه مخزن فلزی سقف شناور و تجهیزات جانبی موجود در مرکز انتقال نفت افرینه و حمل، ساخت و نصب مجدد در مرکز انتقال نفت پایطاق ونفت شهر به روش PC
 • طراحی ، تامین ، ساخت تجهیزات و اجرای پل دسترسی مرکز منطقه لرستان به روش EPC
 • احداث سالن غذاخوري كاركنان مركز منطقه تهران

 

پروژه هاي آتي

 • احداث سيستم هاي آب آتش‌نشاني مراكز انتقال نفت و تاسيسات
  • احداث سيستم آب‌آتش‌نشاني و  اعلام و اطفاء حريق در مارون 1و2و3
  • احداث سيستم آب‌آتش‌نشاني و  اعلام و اطفاء حريق در مارون 4 تا 8
  • احداث سيستم هاي آب آتش نشاني ساير تلمبه خانه ها و تاسيسات
 • افزايش ظرفيت خط لوله فرآورده ري-ساري (جايگزيني بخشهاي خطوط لوله "12 موجود با "16) به صورت EPC
 • عبورخطوط لوله از زير رودخانه ها در 12 نقطه به روش HDD  (اجراي عمليات HDD در 4 نقطه داراي اولويت)
 • تغيير مسير ً14 ري / تبريز در محدوده شهرهاي ابهر و خرمدره
 • احداث خط لوله 20 اينچ نظاميه / سبزاب به طول تقريبي 120 كيلومتر به روش EPC
 • تكميل خطوط لوله 16 و 26 اينچ نفتگاز و فرآورده آبادان
 • تغيير مسير خط لوله موجود 32 اينچ مارون-اصفهان در محدوده ويلاشهر و خميني شهر به طول تقريبي 25 كيلومتر
 • تغيير مسير خط لوله 30 اينچ مارون - اصفهان در محدوده باغملك به طول تقريبي 10 كيلومتر
 • تغيير مسير خط لوله 30 اينچ مارون - اصفهان در محدوده سرخون (محدوده مارون 6) به طول تقريبي 5 كيلومتر
 • تغيير مسير خط لوله انتقال فراورده 16 اينچ قزوين به خارج شهر به طول تقريبي 30 كيلومتر
 • تعويض خط لوله "14  آسار/ پل بابا به طول 78 كيلومتر
 • تعويض خط لوله "16 تنگ فني /آسار /پل بابا/ رازان به طول 156 كيلومتر
 • احداث ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي تلمبه خانه شهيد چمران
 • محوطه سازي و احداث مجموعه صنعتي و غيرصنعتي در مراكز منطقه جنوب شرق (رفسنجان)/ مركز منطقه كرمانشاه/  مركز منطقه خليج فارس/ رشت
 • احداث مرکز استقرار نیروهای عملیاتی سمنان (حدود 1200 متر مربع)/ مركز منطقه فارس(شيراز)/ شمال (ساري)
 • طرح توسعه ساختمان اداري زنجان حدود 1000 متر مربع
 • احداث ساختمان‌هاي سالن غذاخوري و ساختمان حراست مركز انتقال گچساران
 • مقاوم سازي تلمبه خانه ها
 • پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي كليه مسير خطوط لوله
  • پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي مسير خطوط لوله نكا/ري به طول 311 كيلومتر
  • پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي مسير خطوط لوله ري/رشت به طول 318 كيلومتر
  • پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي مسير خطوط لوله مارون/اصفهان
  • پايداري و مقاوم سازي لرزه‌اي ساير مسيرهاي خطوط لوله به طول 9826 كيلومتر
 • انجام خدمات مهندسی تكميلي مورد نياز و طراحی و پیاده سازی GIS ايستگاه‌ها و تاسيسات مربوطه
 • نصب تجهيزات  GPS  ايستگاهي جهت بهره برداري از اطلاعات مكاني GIS

 

تهران، خيابان كريمخان، خيابان ايرانشهر شمالي، شماره 146.

تلفن: 61630015 88829213 ، نمابر: 88839227