یکشنبه 17 اسفند 1399

انتصاب مديريت واحدهاي ستادي و مديران مناطق يازدهگانه:


حكم انتصاب جناب آقاي میر

حكم انتصاب جناب آقاي سید عزت اله میرحسینی

حكم انتصاب جناب آقاي كيهان پور

حكم انتصاب جناب آقاي دایمی میلانی

حكم انتصاب جناب آقاي ميرحسيني

حكم انتصاب جناب آقاي باغبان

حكم انتصاب جناب آقاي مدني پور

حكم انتصاب جناب آقاي شيخ مقدس

حكم انتصاب جناب آقاي سالمي

حكم انتصاب سركار خانم باقري

حكم انتصاب جناب آقاي مدني پور

حكم انتصاب جناب آقاي اسدي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس عبدي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس سيف

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس كلانتر

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس گنجي

حكم انتصاب جناب آقاي عليزاده دربندي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس اورنگي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس بشارتيان

انتصابهاي شركت به تفكيك مديريتها:

مديريت خط لوله:

حکم انتصاب جناب آقای خزایی

حکم انتصاب جناب آقای تقوایی

حكم انتصاب جناب آقاي جامعي

حكم انتصاب جناب آقاي نصر

حكم انتصاي جناب اقاي انوري

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس علي حسيني

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس فردوسي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس احمدي پور

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس مذهب جعفريمديريت مخابرات:


حكم انتصاب جناب آقاي مهندس تقوامنش

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس فیضی نجفی

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس تقوی شهری

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس مقني منشادي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس فيضي نجفي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس راجي خواهمديريت منابع انساني:


حکم انتصاب جناب اقای خامه چی

حکم انتصاب جناب آقای سوادکوهی

حکم انتصای سرکارخانم کریمی

حکم انتصای جناب آقای رمضانی
مديريت كالا:حكم انتصاب جناب آقاي مهندس ميرشاهنده هاشمي

حكم انتصاب جناب آقاي يحيي

حكم انتصاب سركارخانم مظهري

حكم انتصاب جناب آقاي باقري كلجاهي

حكم انتصاب جناب آقاي واحدي


مديريت مهندسي و طرح ها:


حكم انتصاب جناب آقاي گنجي پور

حكم انتصاب جناب آقاي منصوريمديريت مالی:

حکم انتصاب جناب آقای حیدرزاده دستجردی

مديريت برنامه ریزی:


حکم انتصاب جناب آقای مهندس ابراهیمیان
انتصابها در پالايش و پخش:


حكم انتصاب جناب آقاي مهندس عرب يارمحمدي

حكم انتصاب جناب آقاي مهندس صادق آبادي