جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (209800105000034)

  • 20 بهمن 1398
  • 10:43
  • 0 دیدگاه
  • 132 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (209800105000034)

(  شماره مجوز  7126  .  1398  )

نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران

موضوع مناقصه : تأمين روشنايي ضلع جنوبي و شرقي دور مخازن جديدالاحداث در جنب پست فشار قوي ASEA

مبلغ برآورد مناقصه : 947ر769ر759ر7 ريال

1-     محل و مكان اجراي كار: مركز انتقال نفت رسيد و ارسال – منطقه تهران

2-     مدت اجراي كار:  3 ماه شمسي

3-     نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه تهران

4-     قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر388 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  ميبايست به شماره شبا 570100004101046871202175  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد ضمنا"  تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

-         درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.

-         ارائه تائيديه از حراست شركت ( جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با واحد حراست به شماره 02161630070و  61630078-021) الزاميست

-         دارا بودن گواهينامه صلاحيت در رشته نيرو با حداقل رتبه 5 الزامي ميباشد.

-         گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .

زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 10/12/1398 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 16:00روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)  و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 23/1/1399در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبـــد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 8062352-0912 جناب آقاي عباس دوروزي تماس حاصل فرمائيد  .

www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

            روابط عمومي 
امتیاز به خبر :