جمعه 15 فروردین 1399

آگهي مزايده عمومي (2098001105000003 )

  • 15 بهمن 1398
  • 14:31
  • 0 دیدگاه
  • 134 بازدید
  • Article Rating
ارسال به تلگرام

آگهي مزايده عمومي (2098001105000003 )

( شماره مجوز 7011 . 1398 )

نوبت اول / نوبت دوم

 

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 1/1997 واقع در بخش 2 اراك به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .

شرايط و مدارك شركت در مزايده :

براي شركت در مزايده مطابق جدول زير واريز سپرده شركت در مزايده به شماره شبا2601000104004101046871200211 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي معتبر مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقدكه ميبايست تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .

1- رعايت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 توسط مزايده گران الزامي است.

2- زمان بازديد در اسناد مزايده در سامانه ستاد درج شده است.

3- درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد

4- درج كد ملي جهت اشخاص حقيقي و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد

زمان و نحوه دريافت اسناد مزايده از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 26/11/98 و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مزايده از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مزايدهگران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و جهت عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.

زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهاد در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 10/12/98 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد) اقدام و اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده را به دفتر كميسيون مناقصات به آدرس ذيل، در مهلت مذكور تحويل و رسيد مربوطه دريافت نمايند.

زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 17/12/98 در محل كميسيون مناقصات به آدرس: تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پلاك 188- طبقه هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مزايده در محل كميسيون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

 

رديف

موضوع مزايده

پلاك ثبتي

مساحت

(متر مربع)

آدرس

مبلغ ضمانت نامه شركت در مزايده(ريال)

1

سهم مشاعي يك قطعه زمين

1/1997 اراك

83/138

خيابان شهید شيرودي مجاور مجتمع پزشكي امام رضا (ع)

000ر000ر040ر1

ضمناٌ متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33490083-086 تماس حاصل نمايند .

 

www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.ir

            روابط عمومي
امتیاز به خبر :