یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
Enter Title حداقل

به وسعت ايران گستره پاسداشت منافع ملي از خلق حماسه خونين شهر تا صيانت خطوط لوله

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


مركز انتقال نفت پايطاق آميزه اي از صنعت و تاريخ


تهيه گزارش از: آرزو رحيمي

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


خط بان ديده بان شريان هاي اقتصاد كشور

تهيه گزارش از: آزاد كوئيك

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


يك روز كاري بانوي كارمند

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


شهرك نفت منطقه جنوبشرق نگين دشت كوير رفسنجان

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


بهار در پيچ و خم خطوط لوله نفت

تهيه گزارش از: ليلا وحدتي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


پشتكار كاركنان و تداوم غرش توربين ها


تهيه گزارش از: سويا رضايي

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


بياييد دست در دست هم از دين خدا حمايت كنيم

تهيه گزارش از: عباسعلي حسين پور

براي مشاهده متن كامل گزارش بخش اول و دوم به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


محيط زيست سرمايه مشترك نسلهاي امروز و فرداست

تهيه گزارش از: وحيد هاشمي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيددستان مهرباني كه زندگي ميبخشند

تهيه گزارش از: سيدعلي ساعتچي

 

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيددلتنگي هاي فرزند شهيد محمدحسين ملك و حضور در محل شهادت پدر

تهيه گزارش از: سويا رضايي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


آفتاب تابان بي منت به منطقه جنوبشرق برق ميدهد

تهيه گزارش از: اعظم محمدشفيع زاده

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


روياهاي كودكانه كنار خطوط زرد رنگ

تهيه گزارش از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل گزارش به همراه تصاوير مربوطه كليك كنيد


 از عمق چاه تا ستيغ كوه

تهيه گزارش از: زهره ربيعي

براي مشاهده متن كامل گزارش قسمت اول و دوم كليك كنيد