شنبه 10 آبان 1399

تغيير شماره هاي تلفن

عنوان مالک دسته بندی تاریخ ویرایش سایز دانلود
ساختمان سوم نفت 1389/03/08 84.72
ساختمان سوم حراست 1389/03/13 51.73
ساختمان سوم پالایش و پخش 1389/03/08 135.14
ساختمان کالای نفت تهران 1389/03/08 86.77
ساختمان قدیم و جدید نفت 1389/03/08
ساختمان شهید تندگویان 1389/03/08 78.74
ساختمان چهارم پالایش و پخش 1389/03/08 127.71
ساختمان ستاد پالایش و پخش 1389/03/08 100.91
خطوط لوله ایرانشهر 1389/03/08 141.96
اداره وام و صندوق بازنشستگی
1389/03/08 111.90
ساختمان پنجم نفت 1389/03/08 82.74
ساختمان پنجم پالایش و پخش 1389/03/08 109.25
ساختمان پخش ایرانشهر 1389/03/08 129.77

تغيير شماره تلفن ها به تفكيك مناطق يازده گانه

عنوان مالک دسته بندی تاریخ ویرایش سایز دانلود
منطقه ری 1389/03/17 454.18
منطقه جنوبشرق 1392/06/9
منطقه خوزستان 1389/03/17 305.12
منطقه لرستان 1389/03/17 299.99
منطقه فارس 1389/03/17 414.16
منطقه شمال شرق 1389/03/17 86.35
پالایشگاه تهران 1389/03/17 346.50
پالایشگاه اصفهان 1390/06/19 172.65
پالایشگاه اراک 1389/03/17 417.41
منطقه اصفهان 1390/06/19 75.43
منطقه اراک 1390/06/17 221.19

پالايشگاه کرمانشاه-منطقه کرمانشاه

1390/06/17 341.88

شماره هاي جديد منطقه شمال

عنوان مالک دسته بندی تاریخ ویرایش سایز دانلود
مركز انتقال نفت نكا 1390/08/22 100.93
مركز انتقال نفت ورسك 1390/08/22 100.19
مركز منطقه ساري 1390/08/22 86.23
مركز انتقال نفت لاجيم 1390/08/22 99.56
مركز انتقال نفت اوريم 1390/08/22 103.15
مركز انتقال نفت ساري 1390/08/22 89.31
مركز انتقال نفت گل پل 1390/08/22 105.56

شماره هاي جديد و قديم بيمارستان صنعت نفت

عنوان مالک دسته بندی تاریخ ویرایش سایز دانلود
شماره تلفن هاي جديد و قديم بيمارستان صنعت نفت 1390/10/17 146.05