ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

سيد عزت اله ميرحسيني

رئيس روابط عمومي
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1348
  • محل تولد :-
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :-
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

كارشناس ارشد امور فرهنگي روابط عمومي شركت ملي نفت ايران
رئيس روابط عمومي بيمارستان نفت تهران
رئيس دفتر رئيس بيمارستان نفت تهران
رئيس امور اداري مركز بهداشتي درماني صنعت نفت
رئيس روابط عمومي شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

سوابق تحصیلی

فوق ليسانس مديريت برنامه ريزي امور فرهنگي