ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

رضا جبارزاده

مدير منطقه شمالشرق
  • محل خدمت : -
  • سال تولد :1350
  • محل تولد :سراب
  • تلفن مستقیم :-
  • تلفن داخلي :023-32344858
  • نمابر :-
  • تلفن همراه :-

سوابق اجرایی و شغلی

مهندس ارشد مراکز تلفن منطقه جنوبشرق
معاونت مخابرات منطقه شمال
سرپرست منطقه شمال
مدیر منطقه شمالشرق

سوابق تحصیلی

مهندسی برق مخابرات دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نور ساری