شنبه 11 آذر 1402
1290 شمسي
نخستين خط لوله نفت ايران به قطر 4 الي 6 اينچ پس از احداث پالايشگاه آبادان (در سال 1289 با ظرفيت 2377 بشكه در روز) در مسير مسجد سليمان به آبادان براي انتقال نفت خام به پالايشگاه احداث گرديد. تلمبه هاي نصب شده در مسجد سليمان با بخار آب كار مي كردند و قادر به پمپاژ 40 هزار بشكه در شبانه روز بودند.
1309 شمسي
سومين خط لوله نفت خام پس از افزايش خوراك پالايشگاه آبادان به 100 هزار بشكه در روز در مسير هفتگل/ كوت عبدالله احداث و به خط لوله مسجد سليمان/ آبادان متصل گرديد.
1318 شمسي
پنجمين خط لوله نفت و اولين خط لوله فرآورده كشور به قطر 4 اينچ و طول 121 كيلومتر با قدرت حمل 2000 بشكه در روز در مسير آبادان/ اهواز احداث گرديد. اين خط لوله فرآورده هاي پالايشگاه آبادان را به اهواز حمل مي كرد.
1323 شمسي
خط لوله نفت خام به قطر 10 الي 12 اينچ در مسير گچساران/ نقطه اي در حد فاصل اهواز و شوشتر احداث گرديد در همين سال دومين خط لوله فرآورده به قطر 6 اينچ و طول 121 كيلومتر در مسير آبادان/ اهواز احداث شد كه سبب افزايش قدرت حمل فرآورده از آبادان به اهواز به دو رشته شدن خط لوله در اين مسير به 6000 بشكه در روز شد.
1330 شمسي
پيشنهاد سفير انگليس به حسين علاء مبني بر تحويل تاسيسات مربوط به پخش نفت در داخل ايران به يك شركت ايراني. در اين سال قواي نظامي ايران به پالايشگاه آبادان رفتند تا از ورود كارمندان خارجي به پالايشگاه جلوگيري نمايند.
1334 شمسي
شوراي عالي نفت در اين سال احداث خط لوله سراسري آبادان/ تهران را تصويب نمود و اجراي واحدهاي تكميلي پالايشگاه آبادان آغاز گرديد.
1336 شمسي
توسعه و ادامه احداث خط لوله 140/10 اينچ فرآورده اهواز/ ازنا تا تاسيسات انتهايي ري به طول كلي 810 كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت اهواز، بيدرويه، افرينه، پل بابا، ازنا و تاسيسات انتهايي ري
تاسيس اداره كل خطوط لوله پخش
بهره برداري از خط لوله 6 اينچ فرآورده ازنا/ اصفهان به طول 334 كيلومتر
احداث خط لوله 10 اينچ نفت خام تنگ فني/ افرينه به طول 48 كيلومتر
احداث خط لوله16 اينچ فرآورده آبادان/ ناهيد (شهيد لرستاني فعلي) به طول 70 كيلومتر
احداث خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز به طول 148 كيلومتر
احداث اولين شبكه راديويي همزمان با خطوط لوله 10 اينچ فرآورده آبادان/ تهران براي راه اندازي و كنترل 13 مركز انتقال نفت
1338 شمسي
اولين شبكه راديويي چند كاناله در مسير تهران/ آبادان شامل شبكه 27 كانالي راه اندازي گرديد.
· احداث مركز منطقه كوهدشت (لرستاني فعلي)
1340 شمسي
احداث و راه اندازي شبكه 24 كاناله تهران/ ري/ قزوين/ رشت به منظور تامين ارتباطات منطقه ري (منطقه تهران فعلي) و مراكز انتقال نفت ري، قزوين و پايانه رشت
احداث مركز انتقال نفت ديزلي سبزآب تحت عنوان مرحله دوم خط لوله 10 اينچ فرآورده سراسري اهواز/ ري
احداث مركز انتقال نفت ديزلي تنگ فني در مسير خط لوله 14/10 اينچ فرآورده اهواز/ ري
احداث مركز انتقال نفت ديزلي رازان در مسير خط لوله 14/10 اينچ فرآورده اهواز/ ري
1342 شمسي
شبكه 6 كاناله تهران/ سمنان براي كنترل از راه دور مركز انتقال نفت سمنان راه اندازي شد.
1344 شمسي
بهره برداري از مركز انتقال نفت ناهيد (شهيد لرستاني فعلي)
احداث خط لوله 20/16 اينچ اهواز/ ري به منظور انتقال نفت خام مورد نياز پالايشگاه تهران و 9 مركز انتقال نفت برقي شامل اهواز، ابدالخان، سبزآب، بيدرويه، تنگ فني، پل بابا، رازان، اراك، چشمه شور، تاسيسات اراك، قم و ري در مسير
1346 شمسي
تغيير نام اداره كل خطوط لوله پخش به امور خطوط لوله و مخابرات
طراحي شبكه ماكروويو منظور گسترش شبكه ارتباطي و بهره گيري از فناوري ارتباطات نوين
احداث خط لوله 8 اينچ نفت كوره ري (نيروگاه منتظر قائم) به طول 5/48 كيلومتر
1350 شمسي
بهره برداري از خط لوله 8 اينچ نفت خام نفت شهر/ پايطاق/ كرمانشاه به طول 231 كيلومتر
احداث خط لوله 8 اينچ ري/ مهرآباد به طول 22 كيلومتر
1353 شمسي
احداث خط لوله 26/30 اينچ نفت خام اهواز/ ري به طول 736 كيلومتر شامل 6 مركز انتقال نفت اهواز،‌ سبزآب، تنگ فني، آسار،‌ پل بابا و رازان و دو فشارشكن اراك و نمك و تاسيسات ري
احداث خط لوله 14 اينچ فرآورده ري/ تبريز به طول 606 كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت ري، اشتهارد، ابهر، ايده لو و قره چمن و تاسيسات زنجان، ميانه، تبريز اين خط لوله در ابتدا در سرويس انتقال نفت خام قرار داشت.
احداث خط لوله 16/12 اينچ فرآورده ري/ ورسك/ ساري شامل يك مركز انتقال نفت برقي در ري و فشارشكن ورسك و تاسيسات انتهايي ساري
احداث مركز انتقال نفت برقي خط لوله 10 اينچ و 16 اينچ فرآورده رازان به جاي مراكز انتقال نفت ديزلي
احداث خط لوله 10/8 اينچ فرآورده تبريز/ مياندوآب/ اروميه به طول 282 كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت برقي تبريز و مياندوآب، تاسيسات مراغه و تاسيسات انتهايي اروميه
استقلال سازماني واحد پخش و امور خطوط لوله و مخابرات
بهره برداري از شبكه سوئيچ نفت توسط امور مخابرات
1355 شمسي
احداث خط لوله 32/30/36 اينچ نفت خام مارون/ اصفهان به طول 440 كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت توربيني مارون يك (اميديه يا شهيد جابر آل خميس)، مارون 2 (رامهرمز يا شهيد بديع صنايع)، مارون3 (باغ ملك يا شهيد ملك)، مارون 4 (ايذه يا شهيد مرزبان)، مارون 5 (دهدز يا يادگار حضرت امام) و مارون 6 (گندمكار يا شهيد جبار زارع) و پايانه اصفهان (تاسيسات انتهايي شهيد بهشتي)
احداث خط لوله 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري به طول 372 كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در اصفهان، فشارشكن قم (شهيد ميرزايي فعلي) و تاسيسات انتهايي ري
احداث خط لوله 22 و 20 اينچ فرآورده ري/ شاهرود/ مشهد به طول 842 كيلومتر شامل مركز انتقال نفت برقي ري و مراكز انتقال نفت توربيني سمنان، شاهرود، سبزوار و تاسيسات سمنان،‌دامغان، شاهرود، سبزوار ، نيشابور و تاسيسات انتهايي مشهد
احداث خط لوله 8 اينچ فرآورده امام تقي/ تربت حيدريه به طول 93 كيلومتر شامل مركز انتقال برقي امام تقي و تاسيسات انتهايي تربت حيدريه
احداث خط لوله 24 اينچ نفت خام اصفهان/ ري به طول 372 كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در اصفهان، فشارشكن قم (شهيد ميرزايي فعلي) و تاسيسات انتهايي ري
بهره برداري از خط لوله 12 اينچ فرآورده ري/ قوچك به طول 33 كيلومتر
طراحي شبكه ارتباطي با ظرفيت هاي 120 و 300 كانال به همراه سيستم هاي موبيلفون براي تعميرات خطوط لوله و نيز براي تامين ارتباطات پالايشگاه هاي تبريز و اصفهان و خطوط لوله مارون/ اصفهان، ري/ تبريز و ري/ ساري
1358 شمسي
احداث خطوط لوله 16 اينچ و 14 اينچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان و رفسنجان/ كرمان به ترتيب به طول 7/535 و 125 كيلومتر
بهره برداري از شبكه ارتباطي با ظرفيت هاي 120 و 300 كانال به همراه سيستم هاي موبيلفون براي تعميرات خطوط لوله و نيز براي تامين ارتباطات پالايشگاه هاي تبريز و اصفهان و خطوط لوله مارون/ اصفهان، ري/ تبريز و ري/ ساري
بهره برداري از خط لوله 32/30/36 اينچ نفت خام مارون/ اصفهان به طول 440 كيلومتر شامل 6 مركز انتقال نفت و يك تاسيسات انتهايي
بهره برداري از خط لوله 24 اينچ نفت خام اصفهان/ ري به طول 372 كيلومتر شامل مركز انتقال نفت برقي اصفهان، فشارشكن شهيد ميرزايي قم و تاسيسات انتهايي ري
1360 شمسي
بمباران مركز انتقال نفت مارون 3 (شهيد ملك) و بازسازي و راه اندازي مجدد آن
احداث خط لوله 10 و 16 اينچ نفت خام/ فرآورده تنگ فني/ افرينه/ كرمانشاه به طول 219 كيلومتر شامل مركز انتقال نفت توربيني افرينه و تاسيسات انتهايي كرمانشاه. لازم به ذكر است در مبدا تنگ فني فشار از خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ فني تامين مي گردد (خط لوله 16 اينچ تنگ فني/ افرينه در سال 1385 جايگزين خط لوله 10 اينچ شد و مركز انتقال نفت برقي برداسپي با الكتروموتورهاي دور متغيير راه اندازي گرديد)
احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده نوشهر/ چالوس بطول 11 كيلومتر
احداث تاسيسات خرم آباد
1362 شمسي
بهره برداري از خط لوله 20/22 اينچ فرآورده ري/ شاهرود/ مشهد
بهره برداري از خط لوله 8 اينچ فرآورده امام تقي/ تربت حيدريه
بهره برداري از خط لوله 8/10 اينچ فرآورده تبريز/ مياندوآب /اروميه به طول 282 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 16/10 اينچ نفت خام /فرآورده تنگ فني /افرينه /كرمانشاه
احداث خط لوله انشعابي 6اينچ از خط لوله 10اينچ فرآورده تبريز /مياندوآب به تاسيسات مراغه به طول 6 كيلومتر
تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي شماره 1 اصفهان (جهاد آباد) در كيلومتر 13، شماره 5 گاز در كيلومتر 195، بهرنگ و فشارشكن شهيد ميرزايي قم در كيلومتر 228 در مسير خطوط لوله 24 اينچ نفت خام و 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري
1364 شمسي
تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي تنبك در كيلومتر 615 در مسير خط لوله 10 اينچ فرآورده ازنا/ سمنگان و شهيد مهدوي قم در كيلومتر 605 خط لوله 26 اينچ نفت خام اهواز/ ري
1366 شمسي
تاسيس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و مديريت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در شركت ملي نفت ايران
بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خطوط لوله 16و 10 اينچ فرآورده رازان
بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله 10 اينچ فرآورده ازنا (دو بار)
بمباران مركز انتقال نفت عبدالخان و بازسازي آن
احداث خط لوله 12 اينچ فرآورده اراك/ ملاير/ همدان به طول 178 كيلومتر
احداث خط لوله 4 اينچ فرآورده انشعابي ملاير به طول 6 كيلومتر
احداث خط لوله16 اينچ فرآورده بندر انزلي/ رشت به طول 5/41 كيلومتر (اين خط لوله در سال 1381 بدليل عدم نياز از مدار بهره برداري خارج گرديده است)
احداث خط لوله 8 اينچ فرآورده نكا/ ساري به طول 5/43 كيلومتر اين خط لوله در راستاي سياست هاي جاري منطقه آسياي ميانه و كشورمان جهت جلوگيري از تهديدات آمريكا به منظور مسدود نمودن تنگه هرمز و براي صدور نفت خام و تامين مقاديري سوخت از طريق كشور آذربايجان احداث گرديد. لازم به ذكر است اين خط به علت عدم وقوع ضرورت هاي ياد شده تا سال 1374 مورد بهره برداري قرار نگرفت.
مقرر گرديد در صورت مسدود شدن تنگه هرمز حدود 700 هزار بشكه در روز نفت خام از جنوب كشور و از طريق خط لوله گاز سراسري به آستارا منتقل گرديد و از طريق خطوط لوله موجود در شوروي سابق و از درياي سياه صادر شود. لذا عمليات اين خط لوله در بخش جنوبي آن تا ساوه با ايجاد تغييرات لازم در ايستگاه تقويت فشار گاز به شركت ملي گاز و بخش شمالي آن از ساوه تا آستارا با احداث دو مركز انتقال نفت، يكي در كنار ايستگاه تقويت فشار گاز ساوه و ديگري در حد فاصل حدود 30 كيلومتري محور قزوين- لوشان در محلي به نام آقابابا به مديريت خطوط لوله و مخابرات واگذار گرديد.
بازسازي مركز انتقال نفت مارون 3 (شهيد ملك)
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي تاسيسات سيلو قم در كيلومتر 613 خطوط لوله 10/16 اينچ فرآورده اهواز/ ري
1368 شمسي
احداث خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان شامل مراكز انتقال نفت توربيني در بندرعباس، قطب آباد و مهرآران، تاسيسات سيرجان و تاسيسات انتهايي رفسنجان به طول 450 كيلومتر و 16 كيلومتر انشعابي تاسيسات سيرجان
احداث مركز انتقال نفت خط لوله 16 اينچ فرآورده آبادان در فروردين همين سال
استفاده از مركز انتقال نفت برقي قديمي آبادان در منطقه بوارده بر اساس مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران و با توجه به راه اندازي مجدد پالايشگاه آبادان در 12 فروردين اين سال پس از پايان جنگ تحميلي
آغاز عمليات تعويض 70كيلومتر خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز و بازسازي 50 كيلومتر ديگر از همين خط
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي مركز انتقال نفت و فشارشكن اراك در كيلومتر 501 خطوط لوله 10/16/26 اينچ نفت خام و فرآورده اهواز/ ري
1370 شمسي
تاسيس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در تاريخ 17/12/1370
احداث خطوط لوله انشعابي 8 اينچ و 6 اينچ فرآورده به تاسيسات نيشابور هر كدام به طول 2/5 كيلومتر
احداث مركز انتقال نفت خط لوله 16 اينچ فرآورده شهيد لرستاني (ناهيد قبلي)
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي دربند (ازنا) در كيلومتر 585 خط لوله 10 اينچ فرآورده اهواز/ ري
تغيير مسير خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز از محدوده بافت شهري و منطقه كوت عبدالله و عبور دادن خط لوله از حاشيه شهر اهواز از طريق سه راه فرودگاه اهواز به مركز انتقال نفت خرمكوشك و اتصال آن به تاسيسات انتهايي نظاميه در درون تاسيسات انتهايي خط لوله 16 اينچ نظاميه/ اهواز
1372 شمسي
احداث و بهره برداري از خط لوله انشعابي 6 اينچ فرآورده ميانه به طول 34/1 كيلومتر (انشعابي از خط لوله 14 اينچ فرآورده ري/ تبريز)
بازسازي بخشي از خط لوله 16 اينچ فرآورده نوشهر/ چالوس و احداث حدود 9 كيلومتر خط لوله 12 اينچ به علت پيش رفتگي آب دريا نبود مركز انتقال نفت و احداث مركز انتقال نفت در نوشهر با دو واحد الكترو پمپ به طول 9/10 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز كه در سال 1370 تغيير مسير داده شده بود.
بهره برداري از خطوط لوله لوپ 26 اينچ نفت خام تنگ فني/ آسار، لوپ آسار/ چشمك، لوپ پل بابا/ تقي آباد و لوپ رازان/ شازند به ترتيب به طول 35، 22،22 و 92 كيلومتر
تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي توره در كيلومتر 28،‌ شماره 2 مرويل در كيلومتر 66،‌جوكار در كيلومتر 106 و شماره 4 همدان (كارخانه آسفالت) در كيلومتر 149 خط لوله 12 اينچ فرآورده اراك/ ملاير/ همدان
1374 شمسي
احداث خط لوله 10/12 اينچ فرآورده تبريز/ سراب/ اردبيل شامل مركز انتقال نفت برقي تبريز،‌تاسيسات سراب و تاسيسات انتهايي اردبيل به طول 228 كيلومتر
احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده اسكله نكا به طول 8/3 كيلومتر
احداث و بهره برداري از خط لوله 30 اينچ نفت خام اسكله نكا به طول 8/3 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 8 اينچ نكا/ ساري به طول 5/43 كيلومتر براي انتقال نفت خام
بازسازي مركز انتقال نفت رازان
تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي حسين آباد در كيلومتر 23 لوپ و ده كوثر در كيلومتر 439 خطوط لوله 26/16/10 اينچ نفت خام و فرآورده اهواز/ ري
1376 شمسي
احداث خط لوله 12 اينچ نفت كوره اصفهان/ نيروگاه اسلام آباد/ تاسيسات آب نيل به طول 43 كيلومتر
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي سمنگان در كيلومتر 475 خطوط لوله 26/16/10 اينچ نفت خام و فرآورده اهواز/ ري
1378 شمسي
احداث خط لوله 10 اينچ فرآورده كرمانشاه/ سنندج به طول 129 كيلومتر
احداث خط لوله 16 اينچ نفت خام و فرآورده تنگ فني/ افرينه به طول 48 كيلومتر
احداث خط لوله 4 اينچ فرآورده انشعابي به انبار نفت ملاير به طول 6 كيلومتر
راه اندازي شبكه هاي 480 كاناله آبادان/ سليمانيه، ناهيد/ اهواز، نصب شبكه 480 كاناله پالايشگاه شازند/ سمنگان/ اراك و راه اندازي شبكه 120 كاناله كرمانشاه/ نفت شهر
1380 شمسي
احداث خط لوله 30/32 اينچ نفت خام نكا/ ساري/ مغانك/ ري شامل مراكز انتقال نفت برقي نكا، ساري، گل پل، اوريم و فشارشكن مغانك و تاسيسات انتهايي ري به طول 315 كيلومتر
بازسازي مراكز انتقال نفت سبزآب و آسار
تعويض خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ فني (قطعه ج)
1382 شمسي
احداث خط لوله 8 اينچ انشعابي به نيروگاه باغين كرمان بطول 8/0 كيلومتر براي انتقال نفت گاز به عنوان سوخت دوم نيروگاه
احداث خط لوله 26 اينچ نفت كوره آبادان/ ماهشهر به طول 95 كيلومتر
اصلاح سيستم كنترل مركزي مراكز انتقال نفت توربيني بندرعباس،‌ قطب آباد و مهرآران جهت بهره برداري از راه دور
تحويل موقت تعويض 9 كيلومتر خط لوله 8 اينچ نفت كوره ري/ منتظر قائم (قطعه الف)
تعويض 20 كيلومتر خط لوله 8 اينچ نفت شهر/ كرمانشاه
تغيير مسير خطوط لوله در محدوده سد مروك
تغيير مسير خطوط لوله 16 اينچ نفت خام و 14 اينچ فرآورده ري/ تبريز
نصب تلمبه هاي تزريق DRA (مواد روان كننده) در مراكز انتقال نفت رفسنجان، يزد و نائين
1384 شمسي
احداث خط لوله 10 اينچ فرآورده تنگ فني/ دره شهر شامل تاسيسات دره شهر به طول 31 كيلومتر
احداث خط لوله لوپ 26 اينچ نفت خام تنگ فني/ اراك به طول 72 كيلومتر
احداث دو رشته خط لوله 10 اينچ فرآورده حد فاصل انبار نفت جنب پالايشگاه بندرعباس تا محل انشعاب از خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ قطب آباد (به طول هركدام 16 كيلومتر)
احداث مركز انتقال نفت شهيد چمران اهواز
اتصال انتهايي لوپ مهريز 16 اينچ فرآورده به خط لوله 20 اينچ جديد الاحداث فرآورده و پر نمودن خط لوله 20 اينچ به طول 52 كيلومتر
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي حصار سرخ در كيلومتر 204 خطوط لوله 24 اينچ نفت خام و 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري
تحويل دائم خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ فني (قطعه ج )
تحويل موقت خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ فني (قطعه د)
تحويل موقت پروژه احداث خط لوله 8 اينچ انشعابي سوخت رساني به نيروگاه كرمان به طول 800 متر (فاز اول)
تحويل موقت مخازن 40 ليتري ري
تعويض خط لوله 8 اينچ نفت خام نفت شهر/ كرمانشاه در محدوده مركز انتقال نفت پايطاق و سرپل ذهاب
تعويض خط لوله 26 اينچ نفت خام اهواز/ ري حد فاصل مركز انتقال نفت تنگ فني تا مركز انتقال نفت آسار
تعويض 36 كيلومتر باقيمانده خط لوله 8 اينچ نفت كوره ري/ منتظر قام (قطعات ب و ج)
1386 شمسي
احداث خط لوله 10 اينچ فرآورده تنگ فني/ دره شهر به طول 31 كيلومتر
احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده دو طرفه آبادان/ ماهشهر به طول 110 كيلومتر توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
احداث خط لوله 16اينچ ORD آبادان /ماهشهر به طول 110كيلومتر توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده دوم اسكله نكا به طول 8/3 كيلومتر
احداث خط لوله 24 اينچ نفت خام مايل 40 آبادان به طول 93 كيلومتر توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
احداث چهار رشته خط لوله از پالايشگاه آبادان تا سه راهي ايران گاز
احداث دو رشته خط لوله 26 و 16 اينچ داخل پالايشگاه آبادان و نصب فرستنده و گيرنده توپك خط لوله 26 اينچ نفت كوره آبادان/ ماهشهر
احداث مخازن مراكز انتقال نفت پل باباحسين و برداسپي
احداث دو دستگاه مخزن سقف شناور نفت خام در مارون 1 و 3
احداث ساختمان مركز منطقه شمال در ساري
احداث ساختان مركز منطقه فارس در شيراز
اجراي بخش passive شبكه محلي LAN در منطقه تهران
اصلاح منيفولد تاسيسات سيرجان شامل نصب كنترل ولو، نصب صافي ها و شيرهاي مربوطه و لوله كشي درين ها
افزايش ظرفيت خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان از 200 به 300 هزار بشكه در روز
بهره برداري از قطعه ج خط لوله جديد 8 اينچ نفت كوره ري/ منتظر قائم
تعويض خط لوله 26 اينچ نفت خام آسار/ رازان به طول 115 كيلومتر
تغيير مسير خطوط لوله 16 اينچ نفت خام و 14 اينچ فرآورده باسمنج/ تبريز به طول هر كدام 37 كيلومتر
توسعه ساختمان اداري مركز منطقه اراك
راه اندازي خط لوله 20 اينچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان توسط برش لوله در انتهاي لوپ مهريز و اتصال خط لوله 16 اينچ لوپ و خط لوله 20 اينچ به حالت اوليه و همچنين تعويض دو عدد شير 20 اينچ جوشي در لوپ مهريز و ورودي مركز انتقال نفت يزد و پر نمودن خط لوله 20 اينچ و هواگيري خط لوله از رفسنجان تا اصفهان
C-SCAN 20 كيلومتر ابتدايي خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان
1388 شمسي
آغاز به كار عبور 4 رشته خط لوله از زير بستر رودخانه كارون به روش HDD
احداث خط لوله 10 اينچ سوخت رساني به نيروگاه يزد
احداث خط لوله 12 اينچ سوخت رساني به نيروگاه خرمشهر و خط لوله 16 اينچ گاز تغذيه نيروگاه آبادان
احداث دو ايستگاه حفاظت از زنگ در مسير خطوط لوله قم/ ري و دو ايستگاه حفاظت از زنگ در مسير خطوط لوله اهواز/ ري
احداث شش اتاق حفاظت از زنگ در مسير جنوبي خطوط لوله قم/ ري در منطقه تهران
اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي و بهداشتي كليه مراكز انتقال نفت و ايستگاه هاي مخابراتي
بهره برداري از قطعات ب و ج خط لوله تعويضي 8 اينچ نفت كوره ري/ منتظر قائم
تحويل موقت پروژه احداث 4 رشته خط لوله از پالايشگاه آبادان تا سه راهي ايرانگاز
تحويل موقت پروژه احداث 20 كيلومتر خط لوله 20 اينچ فرآورده حد فاصل مركز انتقال نفت سبزآب تا مركز انتقال بيدرويه
تحويل موقت پروژه تعويض 20 كيلومتر ابتدايي خط لوله 30 اينچ نفت خام مارون/ اصفهان و حدود 5 كيلومتر خط لوله 36 اينچ نفت خام يونيت 2/ مارون 1
تحويل موقت پروژه تغيير مسير خطوط لوله 16 اينچ نفت خام و 14 اينچ فرآورده ري/ تبريز حد فاصل باسمنج/ تبريز
تحويل موقت پروژه تغيير كاربري و اجراي مقاوم سازي ساختمان اداري مركز منطقه شمال
تحويل موقت پروژه عبور 4 رشته خطوط لوله از زير بستر رودخانه كارون به روش HDD
تحويل موقت پروژه محوطه سازي انبارهاي تداركات در تاسيسات ري
تحويل دائم پروژه عبور 11 رشته خطوط لوله از زير بستر رودخانه بهمنشير به روشHDD
تعويض بخشي از خط لوله 24 اينچ نفت خام و 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري
تغيير مسير خطوط لوله 16 و 12 اينچ فرآوردي ري/ ورسك/ ساري و 8 اينچ فرآورده علي آباد/ گنبد در محدوه آزادشهر
عمليات رفع انسداد خط لوله 16 اينچ فرآورده يزد/ نائين/ اصفهان كه در اثر تجمع رسوبات حاصل از پيگراني حادث گرديد
1300 شمسي
دومين خط لوله نفت خام به قطر 12 اينچ در مسير مسجد سليمان/ آبادان احداث گرديد.
1314 شمسي
چهارمين خط لوله نفت خام به قطر 3 اينچ و طول 230 كيلومتر پس از احداث پالايشگاه كرمانشاه با ظرفيت 2000 بشكه در روز، در مسير نفت شهر/ كرمانشاه احداث گرديد. مراكز انتقال نفت اين خط لوله شامل نفت شهر، كلانتر، پايطاق و علي آباد مي گرديد.
1319 شمسي
خط لوله نفت خام به قطر 12 اينچ و طول 264 كيلومتر در مسير گچساران/ آبادان احداث گرديد.
1326 شمسي
خط لوله نفت خام به قطر 10 الي 12 اينچ از لالي به مسجد سليمان احداث گرديد.
1332 شمسي
تصويب احداث خطوط لوله سراسري در شوراي عالي نفت با توجه به ملي شدن صنعت نفت ايران در تاريخ 29 اسفند ماه سال 1329 و دور بودن پالايشگاه آبادان از مقاصد مصرف.
1335 شمسي
احداث خط لوله 10 اينچ فرآورده در مسير اهواز/ ازنا به طول 482 كيلومتر لازم به ذكر است قطر خط لوله حد فاصل تنگ فني/ پل بابا 14 اينچ مي باشد.
احداث خط لوله 12 اينچ نفت خام به طول 103 كيلومتر در مسير مايل 40/ آبادان
احداث مراكز انتقال نفت ديزلي اهواز، بيدرويه، پل بابا و ازنا در مسير خط لوله 10 اينچ فرآورده اهواز/ ري
احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده به طول 117 كيلومتر در مسير آبادان/ ماهشهر
1337 شمسي
احداث مركز انتقال نفت افرينه
آغاز احداث خط لوله 8/6 اينچ فرآورده تهران/قزوين/رشت
1339 شمسي
با افزايش تعداد 6 مركز انتقال نفت ديگر در مسير خط لوله 14/10 اينچ فرآورده اهواز/ ري اين خط لوله تكميل گرديد. مراكز انتقال نفت مذكور شامل ابدالخان، سبزآب،‌ تنگ فني، رازان، اراك و چشمه شور بودند و تاسيسات ازنا،‌ اراك، قم و ري احداث گرديدند.
آغاز بهره برداري از خط لوله 8 اينچ فرآورده ري/ قزوين
ادامه احداث خط لوله 16 اينچ فرآورده آبادان/ ناهيد (شهيد لرستاني فعلي) تا اهواز بطول 77 كيلومتر
احداث خط لوله 8 اينچ فرآورده ري/ كرج به طول 51 كيلومتر
1341 شمسي
مديريت احداث، تعميرات و نگهداري خطوط لوله از كارشناسان خارجي به كارشناسان داخلي سپرده شد.
احداث خط لوله 10 اينچ نفت خام در مسير گچساران/ شيراز به طول 228 كيلومتر توسط شركت ملي گاز
1343 شمسي
خط لوله 8/6 اينچ فرآورده تهران/ قزوين/ رشت مورد بهره برداري قرار گرفت.
سازماندهي پخش و خطوط لوله در مديريت اكتشاف/ توليد و پخش صورت گرفت.
احداث خط لوله 8 اينچ فرآورده ري/ شاهرود/ مشهد به طول 820 كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت ري، سمنان و شاهرود
1345 شمسي
خارج شدن مركز انتقال نفت ديزلي اهواز از مدار خط لوله 14/10 اينچ فرآورده اهواز/ ري به دليل برقي شدن مراكز انتقال نفت مسير
احداث خط لوله 26 اينچ نفت كوره آبادان/ ماهشهر به طول 110 كيلومتر
1348 شمسي
اولين شبكه مخابراتي پر ظرفيت كشور توسط امور مخابرات (شبكه ماكروويو شركت ملي نفت ايران) با ظرفيت هاي 300، 600 و 960 كاناله راه اندازي شد.
احداث خط لوله 8 اينچ نفت خام نفت شهر/ پايطاق/ كرمانشاه به طول 231 كيلومتر
1352 شمسي
احداث شبكه هاي فرعي مخابرات با ظرفيت 120 كانال براي تامين نيازهاي عملياتي تاسيسات خط لوله 30/26 اينچ نفت خام اهواز/ ري و پتروشيمي شيراز
احداث خط لوله 12 اينچ فرآورده ري/ كن به طول 34 كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در ري و تاسيسات انتهايي در انبار نفت كن
احداث خط لوله 12 اينچ فرآروده ري/ قوچك به طول 33 كيلومتر شامل يك مركز انتقال نفت برقي در ري و تاسيسات انتهايي در انبار نفت قوچك
بهره برداري از خط لوله 10 اينچ نفت خام گچساران/ شيراز با احداث مراكز انتقال نفت گچساران، نورآباد و حسني و تاسيسات انتهايي در پالايشگاه شيراز (لازم به ذكر است از سال 1341 اين خط براي انتقال گاز مورد نياز كارخانه كود شيميايي احداث و بهره برداري مي شد.)
طراحي و احداث شبكه سوئيچ نفت توسط امور مخابرات
1354 شمسي
حداث خط لوله 14/16/18 اينچ فرآورده ري/ قزوين/ رشت به طول 317 كيلومتر شامل مراكز انتقال نفت برقي ري و قزوين، فشارشكن رودبار و تاسيسات قزوين،‌ كرج و رشت
احداث خط لوله 8 اينچ فرآورده انشعابي كرج به طول 3/6 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 26 و 30 اينچ نفت خام اهواز/ ري به طول 736 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 14 اينچ فرآورده ري/ تبريز به طول 606 كيلومتر .اين خط لوله در ابتدا در سرويس انتقال نفت خام قرار داشت.
بهره برداري از خط لوله 12 اينچ فرآورده ري/ كن به طول 34 كيلومتر
1356 شمسي
احداث خط لوله 8 و10 اينچ فرآورده شاهرود/ علي آباد/ گرگان/ گنبد به طول 165 كيلومتر شامل مركز انتقال نفت شاهرود، فشارشكن علي آباد و تاسيسات انتهايي گرگان و گنبد
احداث خط لوله 6 اينچ فرآورده انشعابي از مركز انتقال نفت نائين به انبار نفت نائين به طول 14 كيلومتر
احداث سه رشته خط لوله 8 اينچ فرآورده از مركز انتقال نفت يزد به انبار نفت يزد به طول 12 كيلومتر
1359 شمسي
اشغال مركز انتقال نفت نفت شهر و انهدام آن توسط دشمن در جنگ تحميلي
بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله 10 اينچي فرآورده سبزآب
بمباران مركز انتقال نفت توربيني خط لوله 30 اينچي نفت خام سبزآب و راه اندازي مجدد آن بلافاصله پس از بمباران
بمباران مراكز انتقال نفت آبادان در ابتداي خطوط لوله 12 اينچ و 16 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز
بمباران مركز انتقال نفت ديزلي و تاسيسات اهواز و راه اندازي مجدد در بهمن ماه همان سال
بمباران مركز انتقال نفت برقي و تاسيسات اهواز
بمباران مركز انتقال نفت سبزآب
بهره برداري از خط لوله 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري به طول 372 كيلومتر
1361 شمسي
بهره برداري از خط لوله 14، 16 و 18 اينچ فرآورده ري/ قزوين/ رودبار/ رشت
بهره برداري از خطوط لوله 16 اينچ و 14 اينچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان و رفسنجان/ كرمان به ترتيب به طول 7/535 و 125 كيلومتر از اصفهان به سمت يزد و كرمان
بمباران مركز انتقال نفت مارون 2 (رامهرمز)
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي ديزيجان به منظور حفاظت از خطوط لوله 10، 16 و 26 اينچ سراسري اهواز/ ري در كيلومتر 574
1363 شمسي
احداث خط لوله 10 اينچ نفت كوره پالايشگاه تبريز به نيروگاه به طول 9 كيلومتر
احداث خط لوله 16 اينچ نفت خام ري/ تبريز به طول 607 كيلومتر (اين خط به مدت 9 سال از سال 1363 تا سال 1372 در اختيار شركت ملي گاز بود و جهت انتقال گاز به غرب كشور بهره برداري مي گرديد)
احداث و بهره برداري از خط لوله 6 اينچ فرآورده انشعابي انديمشك از خط لوله 10/14/10 اينچ فرآورده اهواز/ ري بطول 6 كيلومتر
1365 شسمي
مباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله 16 اينچي رازان
بازسازي مركز انتقال نفت مارون 2 (رامهرمز)
بازسازي مركز انتقال نفت و تاسيسات جانبي در جزيره خارك توسط امور خطوط لوله
احداث مراكز انتقال نفت موقت در جزيره خارك جهت انتقال فرآورده هاي وارداتي از كشتي هاي بزرگ به كشتي هاي كوچكتر و تخليه آنها در جزيره مذكور به علت اوج گيري حملات دشمن به تاسيسات نفتي كشور توسط مديريت خطوط لوله و مخابرات با توجه به سفارش وزارت نفت
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي ابراهيم آباد در كيلومتر 538 خطوط لوله 10/16/26 اينچ نفت خام و فرآورده اهواز/ ري
1367 شمسي
احداث لوپ 16 اينچ فرآورده رفسنجان/ يزد به طول 176 كيلومتر و لوپ يزد/ نائين به طول 46 كيلومتر
بمباران تاسيسات نظاميه و بازسازي آن
بمباران مركز انتقال نفت مارون 4 (ايذه) و بازسازي آن
بمباران مركز انتقال نفت برقي خط لوله 16 اينچ فرآورده بيدرويه (دو بار)
بمباران مركز انتقال نفت مارون 5 (دهدز)
بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله افرينه و اقدام به نصب مركز انتقال نفت اضطراري پس از بمباران
بمباران مركز انتقال نفت توربيني خط لوله 26 اينچ نفت خام آسار
بمباران مركز انتقال نفت خطوط لوله 10 و 16 اينچ فرآورده عبدالخان و بازسازي آن
بازسازي مارون 4 (ايذه) و مركز انتقال نفت تنگ فني
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي در داخل مركز انتقال نفت ازنا در كيلومتر 610 خط لوله 10 اينچ فرآورده
1369 شمسي
احداث و بهره برداري از خط لوله 12 اينچ نفت گاز ري/ نيروگاه ري به طول 7 كيلومتر
اتمام عمليات تعويض و بازسازي خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز و بهره برداري از خط
بازسازي مركز انتقال نفت نفت شهر
بمباران مركز انتقال نفت ديزلي خط لوله 10 اينچ فرآورده پل بابا حسين
راه اندازي مجدد مركز انتقال نفت آبادان در ابتداي خط لوله 12 اينچ و 16 اينچ فرآورده آبادان/ اهواز
1371 شمسي
احداث خطوط لوله لوپ تنگ فني/ آسار، لوپ آسار/ چشمك، لوپ پل بابا/ تقي آباد، لوپ رازان/ شازند به ترتيب به طول 35، 22، 22، 92 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 16 اينچ نفت خام ري/ تبريز به طول 607 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 16 اينچ و 14 اينچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان و رفسنجان/ كرمان شامل مراكز انتقال نفت رفسنجان، يزد، نائين و تاسيسات انتهايي اصفهان و كرمان لازم به ذكر است خط لوله مذكور با توجه به راه اندازي خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان از سال 1361 تا اين سال به طور معكوس از اصفهان به سمت يزد و كرمان در مدار بهره برداري قرار داشت.
بهره برداري از خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان شامل مراكز انتقال نفت توربيني بندرعباس، قطب آباد، مهرآران و تاسيسات رفسنجان .
تاسيس ايستگاه هاي حفاظت كاتدي پل هرو در كيلومتر 138 ، آبكوت در كيلومتر 398 ، رسول آباد در كيلومتر 506 و راهگرد در كيلومتر 564 خطوط لوله 26/16/10 نفت خام و فرآورده اهواز/ ري
1373 شمسي
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي نراق در كيلومتر 161 خطوط لوله 24 اينچ نفت خام و 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري
1375 شمسي
بهره برداري از خط لوله 30/8/12/16 اينچ اسكله نكا/ نكا/ ساري/ ري براي انتقال نفت خام به صورت معكوس به طول 332 كيلومتر
نصب توربين سولار سنتار در مركز انتقال نفت ورسك و نصب توربين روستون 1750TA در مركز انتقال نفت مرگاو
1377 شمسي
راه اندازي شبكه ديجيتال تهران/ ري با ظرفيت 960 كانال
1379 شمسي
مديريت خطوط لوله و مخابرات به شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران تغيير سازماني يافت.
احداث و بهره برداري از خط لوله 16 اينچ فرآورده نكا/ ساري به طول 37 كيلومتر براي حمل نفت خام
بهره برداري از خط لوله 4 اينچ فرآورده انشعابي به انبار نفت ملاير به طول 6 كيلومتر
تاسيس ايستگاه حفاظت كاتدي مزرعه نو در كيلومتر 588 خط لوله 16 اينچ فرآورده اهواز/ ري و كيلومتر 785 خط لوله 10 اينچ فرآورده اهواز/ ري
تغيير مسير خط لوله 10 و 16 اينچ فرآورده اهواز/ ري سر محدوده شهرستان قم به منظور حفظ جان ساكنين شهر قم
1381 شمسي
احداث خط لوله 14 اينچ فرآورده ري/ كن به طول 44 كيلومتر
احداث دو رشته خط لوله 10 اينچ انشعابي از خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ قطب آباد
بهره برداري از خط لوله 12/10 اينچ فرآورده تبريز/ سراب/ اردبيل به طول 228 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 16 اينچ فرآورده اسكله نكا به طول 8/3 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 12 اينچ نفت كوره پالايشگاه اصفهان/ نيروگاه اسلام آباد/ تاسيسات آب نيل به طول 43 كيلومتر
تحويل موقت تغيير مسير خطوط لوله 16 اينچ و 10 اينچ فرآورده اهواز/ ري در محدوده شهرستان قم
تعويض 9 كيلومتر خط لوله 8 اينچ نفت كوره جديد ري/ منتظر قائم (قطعه الف)
تعويض خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ فني (قطعه د)
تغيير مسير خط لوله 10 اينچ نفت خام گچساران/ شيراز
راه اندازي مركز انتقال نفت جديد يزد
1383 شمسي
احداث انبار يك هزار متر مربعي در مركز منطقه شمالغرب
احداث خط لوله 20 اينچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان بطول 7/535 كيلومتر
تحويل موقت پروژه احداث دو رشته خط لوله 10 اينچ انشعابي از خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ قطب آباد به انبار شهيد باهنر بندرعباس
تحويل موقت پروژه تغيير مسير خط لوله 10 اينچ نفت خام گچساران/ شيراز
تحويل موقت خط لوله 30 اينچ نفت خام اهواز/ تنگ فني (قطعه ج)
تعويض خط لوله 26 اينچ نفت خام اهواز/ ري حد فاصل فشارشكن شهيد مهدوي قم تا ري
1385 شمسي
آغاز به كار عبور 11 رشته خطوط لوله از زير بستر رودخانه بهمنشير به روش حفاري افقي جهت دار HDD
احداث خط لوله جديد 16 اينچ فرآورده آبادان/ نظاميه (جايگزين خط لوله قديم) به طول 154 كيلومتر
احداث دو رشته خط لوله 10 اينچ فرآورده از انبار نفت (2) شهيد رجايي به انبار نفت (1) شهيد باهنر به طول هر كدام 24 كيلومتر. لازم به ذكر است اين خطوط هم اكنون در اختيار شركت ملي پخش مي باشند.
احداث و بهره برداري خط لوله 26 اينچ از نظاميه تا مركز انتقال نفت شهيد چمران به طول 8 كيلومتر براي انتقال نفت گاز از طريق خط لوله نفت خام 30/26 اينچ نفت خام اهواز/ ري
بهره برداري از خط لوله 10 اينچ فرآورده كرمانشاه/ سنندج به طول 129 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله 16 اينچ نفت خام و فرآورده تنگ فني/ افرينه به طول 48 كيلومتر
بهره برداري از خط لوله جديد 26 اينچ نفت كوره آبادان/ ماهشهر به طول 95 كيلومتر
بهره برداري از مركز انتقال نفت برداسپي
بهره برداري از تغيير مسير خط لوله 10 اينچ نفت خام گچساران/ شيراز
بهر برداري از قطعه ب خط لوله جديد 8 اينچ نفت كوره ري/ منتظر قائم
پيگراني هوشمند خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس /رفسنجان براي شناسايي نقاط خوردگي
پيگراني هوشمند خط لوله 26 اينچ نفت خام حد فاصل شهيد مهدوي قم تا ري به طول 129 كيلومتر
تحويل موقت خط لوله 26 اينچ فرآورده حد فاصل مركز انتقال نفت شهيد چمران تا تاسيسات نظاميه به طول 8 كيلومتر
تعويض 9 كيلومتر انتهايي خط لوله 16 و 10 اينچ فرآورده حسن آباد/ ري
شناسايي و خاكبرداري نقاط خوردگي خط لوله 26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان به تعداد 275 نقطه
راه اندازي سيستم اندازه گيري فرآورده در منطقه تهران
1387 شمسي
احداث خط لوله 8 اينچ سوخت رساني به نيروگاه نيشابور به طول 5/17 كيلومتر
احداث خط لوله 10 اينچ سوخت رساني از انبار نفت سنندج به نيروگاه سنندج به طول 25 كيلومتر
احداث خطوط لوله 12 اينچ سوخت رساني به نيروگاه هاي دماوند، شهيد رجايي و گيلان به ترتيب به طول 5/3، 2/5 و 6/3 كيلومتر
احداث و بهره برداري از خط لوله سوخت رساني به نيروگاه هاي هرمزگان
احداث و تحويل موقت خط لوله 10 اينچ فرآورده ري/ كرج به طول 50 كيلومتر و خط لوله 8 اينچ نفت گاز از انبار نفت كرج به نيروگاه منتظر قائم
احداث آزمايشگاه كنترل كيفيت در مركز منطقه تهران
استاندارد سازي 8 رشته خطوط لوله آبادان فاز (II)
اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي و بهداشتي توسط پژوهشگاه صنعت نفت
انجام عمليات Tie in در مركز انتقال نفت مهرآران و اتصال منيفولد توربين هاي قديمي به توربين چهارم در راستاي پروژه افزايش ظرفيت خط لوله26 اينچ فرآورده بندرعباس/ رفسنجان
بهره برداري از خط لوله 10 اينچ فرآورده تنگ فني/ دره شهر
بهره برداري از كيلومتر 9 انتهايي خط لوله 16 و 10 اينچ فرآورده حسن آباد/ ري
پيگيراني هوشمند خط لوله 16 اينچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان
تحويل موقت پروژه خطوط لوله 12 اينچ سوخت رساني به نيروگاه دماوند، شهيد رجايي و گيلان به ترتيب به طول 5/3، 2/5 و 6/3 كيلومتر
تحويل موقت 11 رشته خطوط لوله عبوري از زير بستر رودخانه بهمنشير به روش HDD
تعويض خط لوله 20 اينچ فرآورده حدفاصل سبزآب/ بيدرويه (جايگزين خط لوله 16 اينچ قبلي) به طول 20 كيلومتر
تعويض خط لوله 26 اينچ نفت خام رازان/ شازند به طول 77 كيلومتر
تعويض خط لوله 30 اينچ نفت خام مارون/ اصفهان بيست كيلومتر ابتدايي و حدود 5 كيلومتر خط لوله 36 اينچ نفت خام يونيت 2 تا مارون 1
محوطه سازي انبارهاي تداركات در تاسيسات ري
نصب دو دستگاه ديزل ژنراتور جديد در ايستگاه مخابراتي لاشكار
نصب سه دستگاه ديزل ژنراتور در مراكز انتقال نفت قطب آباد، مهرآران و شهرك نفت رفسنجان
نصب و راه اندازي تجهيزات تشخيص فرآورده به روش فوق صوتي در مراكز انتقال نفت رفسنجان، نائين و تاسيسات سيرجان
1389 شمسي
بهره برداري از خط لوله 8 اينچ سوخت رساني به نيروگاه آبادان (انشعابي از خط لوله 16 اينچ فرآورده آبادان/ ماهشهر) به طول 500 متر
بهره برداري از خط لوله جديد 16 اينچ فرآورده آبادان/ نظاميه (جايگزين خط لوله قديم) به طول 154 كيلومتر
بهره برداري از پروژه تغيير مسير خطوط لوله 12/16 اينچ فرآورده ري/ ورسك/ ساري و 8 اينچ فرآورده علي آباد/ گنبد در محدوده آزاد شهر
تحويل موقت احداث دو رشته خط لوله 26 و 16 اينچ داخل پالايشگاه آبادان و نصب فرستنده و گيرنده توپك خط لوله 26 اينچ نفت كوره آبادان/ ماهشهر
تحويل موقت خط لوله 10 اينچ سوخت رساني از انبار نفت سنندج به نيروگاه سنندج به طول 25 كيلومتر
تحويل موقت خط لوله 10 اينچ سوخت رساني انشعابي از خط لوله 16 اينچ رفسنجان/ يزد به نيروگاه سيكل تركيبي يزد به طول 6/4 كيلومتر
تحويل موقت پروژه احداث 8 رشته خط لوله داخل كريدور آبادان (فاز دو استاندارد سازي)
تحويل موقت تعويض بخشي از خطوط لوله 24 اينچ نفت خام و 18 اينچ فرآورده اصفهان/ ري
تغيير مسير خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ نظاميه اهواز به طول 26 كيلومتر
تغيير مسير خطوط لوله 16 اينچ و 10 اينچ فرآورده اهواز/ ري در محدوده شهر اراك
تغيير مسير خطوط لوله 16 اينچ نفت خام و 14 اينچ فرآورده ري/ تبريز در محدوده قافلانكوه
جمع آوري منيفولد قديم مركز انتقال نفت قطب آباد
1390 شمسي
آغاز عمليات اجرايي پروژه احداث 61 دستگاه منازل سازماني در مركز منطقه خوزستان
آغاز عمليات اجرايي پروژه تغيير مسير خطوط لوله 14 و 20 اينچ آسار/ پل بابا حسين هر كدام به طول 11/5 كيلومتر
ارتباط ويديو كنفرانس مناطق 11 گانه با ستاد و مركز آموزش
بهره برداري از فيبر نوري اصفهان- رفسنجان به طول تقريبي 540 كيلومتر به منظور توسعه ارتباط منطقه رفسنجان و اتصال آن به شبكه مخابرات وزارت نفت
تحويل موقت احداث خط لوله 12 اينچ سوخت رساني به نيروگاه خرمشهر و خط لوله 16 اينچ گاز تغذيه نيروگاه سوم پالايشگاه آبادان
تحويل موقت تغيير مسير خط لوله 12 اينچ فرآورده آبادان/ نظاميه به اهواز به طول 36 كيلومتر
تحويل موقت تغيير مسير خطوط لوله 16 و 10 اينچ اهواز/ ري در محدوده شهر اراك
تحويل موقت سايت هاي دره شهر و تنگ فني به منطقه لرستان مربوط به پروژه احداث خط لوله 10 اينچ فرآورده از مركز انتقال نفت تنگ فني تا انبار دره شهر ايلام
تحويل موقت مركز انتقال نفت شهيد چمران اهواز
تعويض و راه اندازي مركز تلفن در پالايشگاه شيراز
راه اندازي طرح افزايش ظرفيت مراكز تلفن پالايشگاه هاي شهيد تندگويان و پالايشگاه امام خميني
راه اندازي طرح تعويض بستر انتقال خطوط شهري تاسيسات ري شامل مراكز منطقه، پالايشگاه تهران و شركت ملي پخش از كابل مسي به فيبر نوري بدون تغيير شماره
راه اندازي طرح تعويض مركز تلفن بيمارستان صنعت نفت به ظرفيت 2700 پورت
راه اندازي طرح تعويض مركز تلفن منطقه شمال به ظرفيت 1500 پورت
راه اندازي طرح تعويض مراكز تلفن منطقه اصفهان، مركز انتقال نفت شماره 7 و پالايشگاه اصفهان به ظرفيت 3200 پورت
راه اندازي طرح يكپارچه سازي پيش كدهاي وزارت نفت از 6615 به 616 + 5 رقم داخلي
راه اندازي 18 ايستگاه مايكروويو پروژه احداث شبكه راديويي ري/ ساري/ نكا