شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 25 شهریور 1399

تسطیح حریم خطوط لوله نکا- پایانه شمال

حریم خطوط لوله مرکز انتقال نفت نکا - پایانه نفتی شمال به طول 8 کیلومتر تسطیح و ترمیم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال، اسحاق اردشیری رئیس تعمیرات خطوط لوله منطقه، با اشاره به اهمیت نگهداری شایسته و اصولی از حریم خطوط لوله برای صیانت از این تجهیزات و تداوم فرآیند انتقال فرآورده های نفتی و نفت خام، از تسطیح مسیر دسترسی و حریم خطوط لوله فرآورده و نفت خام مرکز انتقال نفت نکا – پایانه نفتی شمال خبر داد.

وی با اشاره به همکاری مطلوب همکاران معاونت عملیات و نیز واحدهای ترابری و حراست در تسطیح این مسیر، افزود: حریم خطوط یاد شده دارای دو خط لوله 16 اینچ فرآورده و یک خط30 اینچ انتقال نفت خام است که در مدت 10 روز مورد تسطیح، ترمیم شنریزی، جمعآوری نخاله، پاکسازی از گیاهان هرز و اصلاح گردهماهی قرار گرفت.

 

روتیتر