شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 22 مرداد 1398

تاكيد بر مبحث صیانت از حریم در منطقه جنوب شرق

در راستای برقراری امنیت پایدار خطوط انتقال فرآورده، حسب دستور معاون سازمان و رئيس حراست شركت ملي پالايش و پخش نخستین جلسه کمیته صیانت از حریم در منطقه جنوب شرق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه جنوب شرق؛ روح‌الله فرمانیان، رئیس حراست منطقه درباره این کمیته گفت: در راستای اعمال نظارت دقیق و برقراری امنیت پایدار خطوط انتقال فرآورده و به منظور جلوگیری از موازی کاری و به پیشنهاد اعضا، کمیته حفظ حریم خط کمیته صیانت از حریم تشكيل شد.

فرمانیان با اشاره به موارد مطرح شده گفت: در این جلسه به عملکرد سال گذشته حراست منطقه که با وجود 326 مورد تعرض به حریم خطوط انتقال فرآورده و 28 مورد تصرف غیرمجاز حریم، توانست تمامی تصرفات و تعارضات را رفع کند، اشاره و بر هماهنگی و همکاری تمامی واحدهای مربوطه در صیانت از حریم و رفع موانع و مشکلات موجود تأکید شد.