شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاریخ: 12 تیر 1398

افزایش آمادگي مقابله با بروز حوادث در مركز انتقال شهيد چمران

به منظور افزايش توان عملياتي در مواقع بروز احتمالي حوادثمختلف مانور واكنش در شرايط اضطراري در مركز انتقال نفت شهيد چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان، این مانورعملیاتی ، نوعی مقابله با حوادث احتمالی با هدف تقویت آمادگی نیروهای عملیاتی ،فنی ،ستادی و امدادی انجام شد.

ابتدا آموزش تئوری و در ادامه تمرین عملی نیروها با رویکردموثرو مفید استفاده از کپسول ها و خاموش کنندهای دستی و همچنین واکنش به موقعه در مقابله با آتش سوزی مخازن از  اهداف این مانور بود.

در این تمرین عملیاتی ،نیروهای امدادی وآتش نشانی شرکت های تابع صنعت نفت در خوزستان نیز حضور چشمگیر داشتند.

روتیتر