شنبه 16 آذر 1398
  ریشه » >>>>>>>>>> فني - عملياتي <<<<<<<<<< » جایگذاری هایتپ روی خط 20 اینچ بمنظور تخلیه خط و تعویض فلوسیچ در مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی - منطقه لرستان-98/5/15