دوشنبه 28 مرداد 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » جایگذاری هایتپ روی خط 20 اینچ بمنظور تخلیه خط و تعویض فلوسیچ در مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی - منطقه لرستان-98/5/15