شنبه 27 بهمن 1397
  ریشه » فني - عملياتي  » ایمن سازی بخشی از خط لوله انتقال نفت خام پایطاق کرمانشاه-97/10/30