جمعه 28 تیر 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » ایمن سازی بخشی از خط لوله انتقال نفت خام پایطاق کرمانشاه-97/10/30