جمعه 28 دی 1397
  ریشه » فني - عملياتي  » خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه