یکشنبه 26 خرداد 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه