یکشنبه 26 خرداد 1398
  ریشه » مانور » مانور و آموزش کار با مکنده فوم ساز در مراکز انتقال نفت شهیدان راهنما و شهید ملک منطقه اصفهان-97/9/28