چهارشنبه 23 آبان 1397
  ریشه » فني - عملياتي  » تعویض بخشي از خط لوله 26 اینچ در مسیر آسار / پل بابا حسین منطقه لرستان-97/8/6