جمعه 02 فروردین 1398
  ریشه » فني - عملياتي  » عملیات تعویض بخشي از خطوط انتقال نفت اهواز- ری در منطقه مركزي با همکاری مناطق لرستان، غرب و مركزي-26/2/97