یکشنبه 19 مرداد 1399
  ریشه » >>>>>>> فني - عملياتي <<<<<<< » تعویض بخشی از منیفولد مرکز انتقال نفت شماره 5 مارون ـ اصفهان-99/5/11