یکشنبه 19 مرداد 1399
  ریشه » >>>>>>> فني - عملياتي <<<<<<< »  عملیات تعویض پوشش 7 هزار متر از خط لوله انتقال فرآورده کرمانشاه-سنندج-99/5/11