شنبه 11 آذر 1402

چشم انداز ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران:

کشف استعدادها با تبیین سیاستگزاری و استراتژی‌های ارتقاء سلامت اداری در بکارگیری شایستگان سازمان و جلب اعتماد و حمایت عمومی و کنترل و کاهش فساد و سالم‌سازی محیط اداری در ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیرانه به جهت مبارزه با مفاسد توسط مدیران شایسته، روسا و کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات.