شنبه 11 آذر 1402

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -  منطقه شمالغرب

منطقه شمالغرب در مسيري 1920 كيلومتري، در گذر از مسيرهاي اشتهارد، ابهر، زنجان، ايده لو ، ميانه، شهيد كريمي، (تركمانچاي)، تبريز، مياندوآب، اروميه، مراغه،سراب، و اردبيل واقع شده است. مركز اين منطقه در ضلع شمالي شهر زنجان قرار دارد . حوزه عملياتي اين منطقه شامل استانهاي البرز، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل مي باشد.

وظايف اصلي منطقه شمالغرب:

تامين نفت خام پالايشگاه تبريز و بخشي از خوراك پتروشيمي تبريز ، تامين فرآورده نفتي (سوخت) استانهاي زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، تامين سوخت هواپيما، سوخت نيروگاه اردبيل و اروميه، تعمير و نگهداري كليه سيتمهاي مخابراتي حوزه استحفاظي،مراكز انتقال نفت، تاسيسات تابعه و مركز منطقه، و كليه شركتهاي زير مجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و خطوط راديويي شركت پتروشيمي و گاز، تعمير و نگهداري مسير خطوط لوله به طول 1920 كيلومتر،  تعمير و نگهداري  كليه ماشين آلات سنگين و سبك، تعمير و نگهداري كليه ایستگاههاي حفاظت كاتديك، تعمير و نگهداري كليه ساختمانهاي مسكوني شهركهاي شهيد تند گويان، اشتهارد، ابهر، ايده لو، شهيد كريمي تركمانچاي (قره چمن) و اماكن اداري ، تعمير و نگهداري كليه تجهيزات برقي مراكز انتقال و تاسيسات تابعه ، تعمير و نگهداري كليه تجهيزات مكانيكي(توربينها، ديزل ژنراتورها و غيره)، تعمير و نگهداري كليه تجهيزات كنترلي ابزار دقيق در مراكز انتقال نفت و تاسيسات تابعه.

اين منطقه داراي گواهينامه در زمينه سيستم هاي مديريت كيفيت (2008-9001ISO ) مديريت زيست محيطي (2004-14001 ISO) و مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (2007-18001OHSAS) در قالب مديريت يكپارچه IMS و تعهد به تعالي سازماني است.

17 واحد تعميراتي، عملياتي و ستادي واقع در مركز منطقه شامل:واحدهاي تعميرات خط، حفاظت از زنگ، برق، ابزار دقيق، مكانيك، مخابرات، مهندسي ساختمان ، HSE ، انبار و تداركات كالا، امور اداري، روابط عمومي، حراست، امور مالي، حقوقي، نقليه ، بسيج، بازرسي فني، IT، اطلاعات مديريت

واحدهاي مستقر در ناحيه فني تبريز: تعميرات خط ، نقليه ، مكانيك ، ابزاردقيق ، حفاظت از زنگ ، برق ، مهندسي ساختمان و اداري مالي( هماهنگ كننده ) و ايمني و آتش نشاني كه فعلا خالي ميباشد

مراكز انتقال نفت: مراکز اشتهارد، ابهر، ايده لو، قره چمن (شهيد كريمي) تبريز، مياندوآب

تاسيسات تابعه منطقه :تاسیسات زنجان  ،ميانه، تبريز، مراغه، مياندوآب، اروميه ، سراب، اردبيل

ايستگاههاي مخابراتي: اشتهارد، قزوين، ابهر، صائين قلعه، زنجان كوه، ماكروويو زنجان، مركز منطقه ، ايده لو، ميانه كوه، و تركمانچاي، شيبلي، تبريز كوه، پالايشگاه تبريز، آذر شهر (كوه دستجرد) مراغه، مياندوآب، كوه نقره ، اروميه، سرآب ،اردبيل  .

نشانی : زنجان – میدان کوچه مشکی –انتهای جاده گاوازنگ     کد پستی : 56885-45139               

تلفن :  7- 33360003 - 024 و8-33046207-024   فکس  :  33469751-024 و61622787-021