شنبه 11 آذر 1402

منطقه خليج فارس

منطقه خليج فارس يكي از مناطق دوازدهگانه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران است كه در سال 1394 فعاليت خود را در مركز استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس آغاز نموده است . اين شركت با بيشترين حجم انتقال فرآورده‌هاي نفتي نقش بسيار موثري در تامين انرژي كشور به عهده دارد .

سه مركز انتقال نفت بندرعباس ، قطب آباد و مهرآران در راستاي ماموريت شركت به صورت شبانه روز در انتقال حجمي معادل 320000 بشكه فرآورده هاي نفتي به استان همجوار نقش اصلي دارند ، انتقال كلان و ايمن فراورده‌ها از طريق خط لوله 26اينچ به طول 250كيلومتر و با استقرار 9 ايستگاه حفاظت از زنگ ميسر مي‌گردد. نگهداري از بهره‌برداري پايدار ،‌ايمن و اقتصادي از اين شريان حياتي با پشتيباني شبكه مخابرات صنعتي از طريق 12 ايستگاه مخابراتي با ضريب اطمينان 99/99 جهت دستيابي به اين ماموريت خطير صورت مي پذيرد .اين شركت با بهره برداري از 14رشته خطوط لوله10،12،16،20،24 اينچ حدفاصل انبارهاي پخش ،‌اسكه شهيد رجايي ، قشم ،هنگام و شركت پالايش نفت بندرعباس 35 و بنزين 20نفت گاز مصرفي كشور را تامين مي نمايد و تنها محل صادرات نفت كوره ،‌نفت سبك و سنگين و نفت گاز در كشور مي باشد .

مراكز انتقال نفت : بندرعباس ،‌قطب آباد ، مهرآران

ايستگاه هاي مخابراتي :

1-ايستگاه هاي اصلي شامل : ايستگاه گنو ،‌فينو و رزدر

2-ايستگاه هاي فرعي شامل : مركز انتقال نفت بندرعباس ،‌مركز انتقال نفت قطب آباد ،‌مركز انتقال نفت مهرآران ،‌ايستگاه مخابراتي شهرك مرواريد ، مخابراتTCI بندرعباس ،‌ايستگاه فولاد ،‌شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان بندرعباس ،‌شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان اسكله شهيد رجايي،‌شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان ناحيه قشم ،‌‌شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان ناحيه كيش ،‌شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان وخت رساني فرودگاه بندرعباس .