شنبه 11 آذر 1402
كميسيون مناقصات به موجب قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي اجرايي آن و ساير ضوابط و مقررات مسئوليت تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات را در سطح شركت برعهده دارد.
 
اهم وظايف كميسيون مناقصات  :
تشكيل جلسات كميسيون مناقصات در موعد مقرر
بررسي پيشنهادات مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت
ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و استاد مناقصه
ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي
تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 قانون )
ارجاع بررسي پيشنهادهاي مالي به كميته فني بازرگاني
تنظيم صورت جلسات مناقصه
تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه
اتخاذ تصميم در موارد برگزاري مزايده هاي شركت
نظارت بر كميسيون هاي متشكله در مناطق
بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تمديد مدت پيمانها
بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تعديلات پيمانهاي غذايي